Ανάκτηση δεδομένων

Μπορεί μετά από μια σοβαρή βλάβη ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή το laptop να μη λειτουργεί όμως είναι πολύ πιθανόν να είναι εφικτή η διάσωση των δεδομένων που είχατε αποθηκευμένα.